Αλλαγές για τις τηλεοπτικές διαφημίσεις και τον Τύπο

MEDIA
22 Ιουλίου 2017 09:30:00

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης το οποίο ρυθμίζει θέματα τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, καθιερώνει τον γραμμικό κώδικα στις εφημερίδες, συστήνει Μητρώο για τον περιφερειακό - τοπικό Τύπο και δημιουργεί το θεσμικό πλαίσιο για την ενίσχυση της οπτικοακουστικής παραγωγής της χώρας.
Σύμφωνα με το κατατεθέν νομοσχέδιο, συστήνεται ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης του τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, μέσω του οποίου θα διενεργούνται όλες οι συναλλαγές διάθεσης από τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Υποχρέωση διενέργειας συναλλαγών μέσω του συστήματος θα έχουν όλοι οι ιδιωτικοί και οι δημόσιοι τηλεοπτικοί σταθμοί, οι διαφημιστές, οι διαφημιζόμενες επιχειρήσεις καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο που διενεργεί συναλλαγές διαφημιστικού χρόνου.
Επίσης, συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, ηλεκτρονικό Μητρώο περιφερειακού και τοπικού Τύπου στο οποίο θα καταχωρούνται τα στοιχεία των εφημερίδων περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ύστερα από αίτηση που θα καταθέτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εφημερίδας. Για να καταχωρηθεί μία εφημερίδα στο Μητρώο θα πρέπει να έχει πωλήσεις τουλάχιστον 350 φύλλων ανά έκδοση (200 φύλλα σε μικρότερους νομούς) και να απασχολεί νομίμως δημοσιογράφους, ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ.
Καθιερώνεται υποχρεωτικά για όλες τις έντυπες εκδόσεις περιοδικών και εφημερίδων, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στην οποία θα περιλαμβάνεται και ο Διεθνής Μοναδικός Αριθμός Σειρών που χρησιμοποιείται για τη καταγραφή των περιοδικών εκδόσεων (ISSN). Κατά τη διανομή, πώληση και επιστροφή των εντύπων θα διενεργείται ηλεκτρονική σάρωση της ειδικής σήμανσης του κώδικα και θα πιστοποιείται η ποσότητα των φύλλων/τευχών. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο ανά παράβαση από 1.000 έως 10.000 ευρώ. Μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ τα πρακτορεία Τύπου θα αποστέλλουν στη διεύθυνση εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης του υπουργείου ΨΗΠΤΕ την αναλυτική κατάσταση των στοιχείων διανομής , πωλήσεων και επιστροφής του Τύπου.
Τέλος, με το παρόν σχέδιο νόμου δημιουργείται το θεσμικό πλαίσιο για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα μέσω της παροχής επενδυτικού κινήτρου, το οποίο θα αφορά δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων.
Με το νομοσχέδιο αυτό επιδιώκεται η τόνωση της εγχώριας οικονομίας η οποία θα επιτευχθεί με την προσέλκυση ξένων και εγχώριων επενδυτών και συνακόλουθη ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της αύξησης της απασχόλησης , της ανάσχεσης του φαινομένου της φυγής μυαλών (brain drain) και ιδιαίτερα των εξειδικευμένων στο χώρο της οπτικοακουστικής παραγωγής, της ανάπτυξης εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, της δημιουργίας υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και να διαμορφώσει μια νέα εξωστρεφή εθνική ταυτότητα (branding) αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας.

To νομοσχέδιο προβλέπει απαγόρευση μετάδοσης διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών από τους τηλεοπτικούς σταθμούς, από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ.

Η σχετική ρύθμιση (άρθρο 7 του νομοσχεδίου) εντάσσεται στις διατάξεις για θέματα διαφημίσεων, οι οποίες προβλέπουν ακόμη ότι με υπουργική απόφαση μπορεί να θεσπίζονται ειδικοί κανόνες για τη διαφήμιση ειδικών κατηγοριών αγαθών και υπηρεσιών, «ώστε να εξασφαλίζεται η πραγματική δυνατότητα του καταναλωτή να πληροφορείται τις τιμές και τα χαρακτηριστικά των αγαθών και υπηρεσιών για να μπορεί να κρίνει την ποιότητα και την τιμή».


Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ευρύτερο πλέγμα ρυθμίσεων για την προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών - καταναλωτών (και των προσωπικών τους δεδομένων) ενώ προβλέπεται η δυνατότητα λήψης περιοριστικών μέτρων στη διάθεση προϊόντων που προκαλούν φόβο, παροτρύνουν σε βία, προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καλλιεργούν διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, θρησκείας κλπ, εγείρουν τον πρόωρο ερωτισμό κ.α.

Τα σχετικά θέματα θα κρίνονται από επιτροπή προστασίας ανηλίκων που θα συσταθεί στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών ενσωματώνει σε μεγάλο βαθμό συστάσεις του ΟΟΣΑ ως προς τον ενιαίο ορισμό του καταναλωτή, τις νομικές και εμπορικές εγγυήσεις προϊόντων, κ.ά. Περιλαμβάνονται ακόμη ρυθμίσεις για τους γενικούς όρους συναλλαγών, τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, τις πωλήσεις εξ αποστάσεως, την προστασία της υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών, την επεξεργασία των καταγγελιών των καταναλωτών, τις καταναλωτικές οργανώσεις και την άσκηση συλλογικών αγωγών, ενώ προβλέπεται δυνατότητα προστασίας και των μικρών επιχειρήσεων με βάση το νόμο για τον καταναλωτή.

Οι βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου είναι:

• Τίθενται ενιαίοι ορισμοί του προμηθευτή, αλλά και του πωλητή ή του παραγωγού, οι οποίοι αποτελούν εξειδίκευση του ορισμού του προμηθευτή ανάλογα με τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την εκάστοτε ασκούμενη από αυτόν εμπορική δραστηριότητα. Επιπλέον, υιοθετείται ένας ενιαίος ορισμός του καταναλωτή. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα και σε προμηθευτές ηλεκτρονικού εμπορίου για την εφαρμογή αυτοματοποιημένων διαδικασιών κατά τον σχεδιασμό όρων και προϋποθέσεων χρήσης, την κατάρτιση τυποποιημένων συμβάσεων κ.λ.π μειώνοντας έτσι κανονιστικά κόστη και κόστη συμμόρφωσης και ενισχύοντας την αξιοπιστία των ηλεκτρονικών καταστημάτων στους καταναλωτές.
• Με γνώμονα τη δικαιολογημένη μέριμνα υπέρ του αδύναμου μέρους, μια μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση θα είναι σε θέση να αμυνθεί απέναντι σε μία σύμβαση που εμπεριέχει γενικούς όρους συναλλαγών.
• Αποσαφηνίζονται οι έννοιες της εμπορικής και της νόμιμης εγγύησης. Οι πωλητές θα είναι υποχρεωμένοι να αποσαφηνίζουν στους καταναλωτές αν προσφέρεται ή όχι εμπορική εγγύηση (πέραν της νόμιμης) είτε από τον κατασκευαστή είτε από τον πωλητή.
• Ρυθμίζονται τα ζητήματα της υποστήριξης μετά την πώληση ενός προϊόντος, (συντήρηση και επισκευή του προϊόντος, προμήθεια ανταλλακτικών). Ο πωλητής ή ο παραγωγός αναλαμβάνει τη σχετική υποχρέωση υποστήριξης για τουλάχιστον 2 έτη.
• Ενισχύεται το επίπεδο προστασίας των ανήλικων καταναλωτών.

0 σχόλια

Τα στοιχεία σας είναι ασφαλή! Το email σας δεν δημοσιεύεται...
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

ΝΔ:Η κυβέρνηση ας θυμηθεί το…«κάθε λέξη του Συντάγματος»

Να απολογηθεί για τον αντισυνταγματικό νόμο Παππά κάλεσε την κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία υπενθυμίζοντας ότι ναυάγησε η προσπάθεια χειραγώγησης και ελέγχου των τηλεοπτικών σταθμών. Αναλυτικά στην ανακοίνωσή της η ΝΔ επισημαίνει τα εξής: «Η θέση της Νέας Δημοκρατίας για τις τηλεοπτικές άδειες είναι σταθερή. Χάρη στην αποφασιστική στάση ...

Διαβάστε περισσότερα

Δύο υποτροφίες για μεταπτυχιακά από το ίδρυμα Μπότση

Δύο υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στη δημοσιογραφία προκηρύσσει το Ίδρυμα για την Προαγωγή της Δημοσιογραφίας Αθαν. Β. Μπότση. Η μία υποτροφία αφορά σπουδές στο διετές, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ποιοτική Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες» (www.qjnt.gr) που υλοποιείται από το κρατικό Αυστριακό Πανεπιστήμιο DUK σε συνεργασία με το Ερευνητικό ...

Διαβάστε περισσότερα

Τραμπ κατά ΝΒC και άλλων αμερικανικών δικτύων

O Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να κλείσει το NBC και άλλα αμερικανικά δίκτυα με την κατηγορία ότι αναπαράγουν ψεύτικες ειδήσεις (fake news), βάσει των όσων αναφέρει σε μία ανάρτηση του στο Twitter. Συγκεκριμένα, ο Τραμπ απειλεί τα εν λόγω δίκτυα εμμέσως με αναστολή των ...

Διαβάστε περισσότερα

Σάλος με διαφήμιση των Jumbo στην οποία πρωταγωνιστεί ένα γκέι ζευγάρι

Την ώρα που στη Βουλή συζητείται το νομοσχέδιο για την αλλαγή φύλου στα 15 έτη, που έχει διχάσει τόσο την κοινή γνώμη, όσο και τα ίδια τα κόμματα, στο εσωτερικό των οποίων υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, και έχει προκαλέσει ιερό πόλεμο με την Εκκλησία, ομόφυλο ζευγάρι ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τύπος ως "αντίπαλος"-Του Στέλιου Παπαθανασόπουλου

Η εχθρική σχέση μεταξύ των πολιτικών και των μέσων ενημέρωσης σε πολλές χώρες, ιδίως σε όσες υφίστανται οικονομική, πολιτική, αλλά και πολιτιστική κρίση, δεν είναι τόσο καινούργια, όσο υποστηρίζεται. Στην πράξη, είναι τόσο παλιά, όσο και η ίδια η σύγχρονη δημοκρατία. Όπως καταδεικνύει η ιστορία ...

Διαβάστε περισσότερα

Independent.gr: Εδώ όλα τα λουλούδια ανθίζουν

Το independent.gr είναι ένα διαδικτυακό περιοδικό που αφορά όλες τις εκφάνσεις του πολιτισμού. Δημιούργημα μιας ομάδας ανθρώπων που δραστηριοποιούνται ενεργά στο χώρο των Τεχνών, το περιοδικό φιλοδοξεί και είναι: · ένας χώρος που αναδεικνύει τον πολιτισμό που παράγεται –ειδικά στην περιφέρεια- τον πολιτισμό που αφήνει αδιάφορο ...

Διαβάστε περισσότερα

Το STAR μοιράζει λεφτά και… χρυσά δαχτυλίδια - Του Χρήστου Αϊβαλιώτη

Το STAR βλέπει… μπροστά και «ακούει» τα «θέλω» των τηλεθεατών για περισσότερα τηλεπαιχνίδια στην Ελληνική τηλεόραση! Και γι’ αυτό εκτός από τον ήδη πετυχημένο «Τροχό της Τύχης» και το «Money Drop», αποφάσισε να φέρει στην Ελλάδα το επιτυχημένο τηλεπαιχνίδι «5 GOLDRINGS». Πρόκειται για ένα πρωτότυπο, ...

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νομάδες έχασαν τη γη κάτω από τα πόδια τους! Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι της AGB - Του Χρήστου Αϊβαλιώτη

Ανατροπές στην πρωινή ζώνη Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται και η μάχη της τηλεθέασης από το πρωί ξεκινάει! Ψυχαγωγία και ενημέρωση κονταροχτυπιούνται για την πρωτιά! Στην πρωινή ζώνη, από άποψη ψυχαγωγίας, την πρωτιά συνεχίζει και κατέχει η παρέα της Φαίης Σκορδά και το «Πρωινό» ...

Διαβάστε περισσότερα

Στο Nomads κάνουν… «Τατουάζ» και η Σκορδά νιώθει την ανάσα της Καραβάτου! Του Χρήστου Αϊβαλιώτη

Το ραβασάκι της AGB Nielsen καθημερινά μας δίνει όλο και περισσότερη τροφή για σχόλια, αφού σιγά –σιγά όλα τα κανάλια βγάζουν στον «αέρα», το τελικό πρόγραμμά τους για τη φετινή σεζόν. Βέβαια ακόμα έχουμε πολλά δούμε και να… γράψουμε! Οι παίχτες του Nomads δεν θέλουν ούτε ...

Διαβάστε περισσότερα

H επιστροφή των 45+-Της Σόνιας Χαρμαντά

Τους είχαν βγάλει από το χάρτη. Ορισμένες έρευνες σχεδόν τους είχαν ξεγράψει. Συχνά απαξιώθηκαν, θεωρήθηκαν «ντεπασέ», ξεπερασμένοι, τεχνολογικά αναλφάβητοι, καταναλωτικά ανίσχυροι. Η τηλεόραση, στις μεγάλες της δόξες, μιλούσε κάθε άλλη γλώσσα εκτός από τη δική τους. Οι εφημερίδες, αν και γνώριζαν ότι συνιστά το πιστό ...

Διαβάστε περισσότερα

To NOMADS «έσκισε» το SURVIVOR στη πρεμιέρα του! Οι κερδισμένοι και χαμένοι της AGB

Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του «Nomads» έγινε χθες Δευτέρα και όπως φαίνεται τα μηχανάκια της AGB πήραν… φωτιά! Οι τηλεθεατές πήραν για άλλη μια φορά το τηλεκοντρόλ στο χέρι τους και άλλαξαν την τηλεοπτική πραγματικότητα! Ποιο «Survivor»; Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και οι 21 παίχτες του «Nomads» έφτασαν στις ...

Διαβάστε περισσότερα

Θα καταφέρει το «Nomads» να κρατήσει τους τηλεθεατές στο σπίτι; Του Χρήστου Αϊβαλιώτη

Πρεμιέρα έχει σήμερα το ριάλιτι επιβίωσης «Nomads» που φέρνει στην Ελληνική τηλεόραση ο ΑΝΤ1. Μετά την «μόδα» του συγκεκριμένου είδους εκπομπών, το κανάλι του Αμαρουσίου ρίχνεται στη «μάχη» της τηλεθέασης θέλοντας να βγει νικητής! Μετά την μεγάλη επιτυχία του “Survivor” που προβλήθηκε την προηγούμενη σεζόν ...

Διαβάστε περισσότερα

Έρχονται κι άλλες… οικογενειακές ιστορίες και αυτή τη φορά στον ΑΝΤ1! Του Χρήστου Αϊβαλιώτη

Πέρσι η απόφαση του αρχισυντάκτη του «Φτιάξε Καφέ να στα πω», Θέμη Μάλλη, να επαναφέρει την τηλεφωνική επικοινωνία με τους τηλεθεατές για να συζητούν τα προβλήματά τους στον «αέρα» της εκπομπής… κατακρίθηκε από πολλούς «ειδικούς» της τηλεόρασης, αφού αρκετοί είπαν ότι η εκπομπή ισορροπεί σε ...

Διαβάστε περισσότερα

Το...«στυλ» του ΣΚΑΪ δεν άρεσε! Η Καγιά βγήκε νικήτρια με διπλάσια νούμερα - Του Χρήστου Αϊβαλιώτη

Πρεμιέρα έκανε την Τετάρτη το μεσημέρι το καινούργιο ριάλιτι μόδας του ΣΚΑΪ, το «My style rocks» με παρουσιάστρια την Ευαγγελία Αραβανή. Ένα από τα μεγάλα «στοιχήματα» του καναλιού του Φαλήρου γα την ενίσχυση της μεσημεριανής ζώνης, αφού φέτος δεν έχουμε «Survivor Panorama» και Ελεονώρα Μελέτη! ...

Διαβάστε περισσότερα

AGB Analysis: Τι κρύβεται πίσω από τα νούμερα τηλεθέασης της Πέμπτης 28/9; Του Χρήστου Αϊβαλιώτη

Οι νέοι προτιμούν το δελτίο του STAR. Πρωτιά για το δελτίο του ΣΚΑΪ στο γενικό σύνολο. Η ενημέρωση καλά κρατεί και η μάχη των δελτίων ειδήσεων των 8 συνεχίζεται! Το δελτίο του ΣΚΑΪ με την Σία Κοσιώνη τερμάτισε στην πρώτη θέση στο γενικό σύνολο, ενώ οι ...

Διαβάστε περισσότερα

Τα τηλεπαιχνίδια κερδίζουν έδαφος στην TV - Του Χρήστου Αϊβαλιώτη

Κάποια είχαμε να τα δούμε δεκαετίες, άλλα τα βλέπαμε στο εξωτερικό και λέγαμε ότι θα ήταν ωραίο να έπαιζαν στην ελληνική τηλεόραση, κάποια μας είχαν λείψει… κάποια όχι και τόσο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η… μόδα των τηλεπαιχνιδιών επέστρεψε στην Ελλάδα και οι ιθύνοντες ...

Διαβάστε περισσότερα

AGB Analysis: Τι κρύβεται πίσω από τα νούμερα τηλεθέασης της Τετάρτης 27/9; Του Χρήστου Αϊβαλιώτη

Η ΕΡΤ έβαλε «γκολ» στην τηλεθέαση με πάνω από 1 εκατομμύριο τηλεθεατές Το γυναικείο κοινό και κυρίως το δυναμικό γυναικείο κοινό είναι και το ζητούμενο σε όλα προγράμματα της Ελληνικής τηλεόρασης! Κι όμως όταν παίρνουν οι άντρες το τηλεκοντρόλ, το κάνουν μαζικά και αλλάζουν τα δεδομένα. ...

Διαβάστε περισσότερα

Γερμανικά ΜΜΕ αξιοποιούν ελληνικό λογισμικό για την ανίχνευση ψευδών ειδήσεων

Το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa και ο ειδησεογραφικός οργανισμός BR (Bayerischer Rundfunk, μέλος του τηλεοπτικού δικτύου εθνικής εμβέλειας ARD) αξιοποιούν την πλατφόρμα Truly Media που ανέπτυξαν από κοινού η Athens Technology Center (ATC) και η Deutsche Welle (DW), για τη συλλογή και την επιβεβαίωση του ...

Διαβάστε περισσότερα

AGB Analysis: Τι κρύβεται πίσω από τα νούμερα τηλεθέασης της Τρίτης; Του Χρήστου Αϊβαλιώτη

Οι τηλεθεατές κάνουν… Τατουάζ Ίσως να είναι και το μεγαλύτερο στοίχημα του ALPHA, από άποψη μυθοπολασίας, για την φετινή σεζόν. Το «Τατουάζ» της Βάνας Δημητρίου, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Γεωργίου κέντρισε το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού από την πρώτη μέρα προβολής του δίνοντας του υψηλές τηλεθεάσεις. Ήδη ...

Διαβάστε περισσότερα

Στην ΕΣΗΕΑ και οι δημοσιογράφοι των ενημερωτικών sites

Μία ιστορική απόφαση έλαβε σήμερα η ΕΣΗΕΑ Το ΔΣ, κατά τη συνεδρίασή του, αποφάσισε την άμεση έναρξη των διαδικασιών εγγραφής των δημοσιογράφων-εργαζομένων στο Ίντερνετ -και, πιο συγκεκριμένα, στα ειδησεογραφικά/ενημερωτικά sites. Ο δημοσιογράφος-πολιτικός συντάκτης Γιώργος Ευσταθίου έγραψε σχετικά στο Facebook: «H ΕΣΗΕΑ προχώρησε σήμερα σε μια ιστορική απόφαση ...

Διαβάστε περισσότερα

Η Πόπη Τσαπανίδου στο καινούριο Μεσημεριανό Δελτίο του Star

Νέα σεζόν, νέο καθημερινό ραντεβού για την Πόπη Τσαπανίδου, πάντα μέσα από τη συχνότητα του Star. Aπό τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου και κάθε μέρα (Δευτέρα – Παρασκευή) στις 15:00, η Πόπη Τσαπανίδου θα παρουσιάζει το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star. Η μεσημεριανή ενημέρωση επιστρέφει στο Star! Η Πόπη ...

Διαβάστε περισσότερα

O Liam Neeson εκτός...δράσης

Αποσύρεται από τις ταινίες δράσης. Αυτό ανακοίνωσε ο Liam Neeson εξηγώντας ότι πήρε αυτή την απόφαση επειδή... γέρασε! «Είμαι εξήντα γ... πέντε χρονών», δήλωσε, προσθέτοντας πως έφτασε και για εκείνον η ώρα της... ξεκούρασης. Ο διάσημος ηθοποιός και πρωταγωνιστής του πασίγνωστου και αγαπημένου Taken επέλεξε να ανακοινώσει ...

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστό ζευγάρι της showbiz αποχαιρετά το καλοκαίρι από την Άνδρο! ΦΩΤΟ

Στιγμές χαλάρωσης στην Άνδρο απόλαυσαν η παρουσιάστρια Μαρία Φραγκάκη και ο αγαπημένος της, Νίκος Μάρκογλου.  Το γνωστό ζευγάρι πήρε το πλοίο από τη Ραφήνα και... απέδρασε στο πανέμορφο νησί των Κυκλάδων, ώστε να αποχαιρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το φετινό καλοκαίρι. Σε ξενοδοχείο πάνω στη Θάλασσα ...

Διαβάστε περισσότερα